” Anh hùng thua liệt nữ” lêu lêu mắc cở nè!

” Anh hùng thua liệt nữ” lêu lêu mắc cở nè!

Con hơn cha nhà có phước
con hơn mẹ nhớ làm phước nha con
anh hùng lo chuyện nước non
còn trang liệt nữ giỏi hơn mới tài 

Advertisements