Quan Công

Quan Công

Quan Công danh tiếng lẫy lững
Anh hùng cái thế vẫy vùng chí trai
Chư hầu nể mặt khiếp oai
Tà ma ngoại đạo chẳng ai dám chường


Đại đao nguyên vốn sở trường
Tung hoành ngang dọc chém phường ác gian
Dẹp đi phiến loạn bạo tàn
Dân lành ngưỡng mộ tôn hàng thánh nhân

Advertisements